Category Biomedycyna

Zaburzenia wzrastania

Wysokość ciała, jaką ostatecznie osiąga człowiek, uzależniona jest od czynników genetycznych oraz od wpływów środowiska, w tym warunków bytowych. Podstawę procesu rośnięcia stanowi rozwój kości, głównie długich, które w młodości mają pomiędzy trzonem a nasadami warstwę chrzęstną, tzw. chrząstkę nasadową. Rozplem komórek powoduje rozrastanie się tych chrząstek i wydłużanie się kości.

Czytaj całość

Zaburzenia wzrastania – dalszy opis

Stosunkowo częste zaburzenia wzrastania uwarunkowane są cechami genetycznymi. Jeżeli rodzice są niscy i pochodzą z rodzin charakteryzujących się niską wysokością ciała, to dzieci też zwykle bywają niewysokie. W tych przypadkach leczenie hormonalne jest nieskuteczne.

Czytaj całość

Zagadnienie przyspieszenia rozpoczynania nauki w szkole

Zjawisko akceleracji rozwoju może nasuwać pytanie: czy wyższy wzrost współczesnych dzieci nie łączy się ze starszym wiekiem biologicznym w tym samym wieku kalendarzowym. Przeciwko temu przemawia jednak większa wysokość współczesnych ludzi dorosłych. Tak więc zjawiska zwiększania się wymiarów ciała oraz przyspieszanie rozwoju, aczkolwiek w pewnym stopniu ze sobą związane, są równoległe i częściowo niezależne.

Czytaj całość

Zmiany inwolucyjne w organizmie

Maksymalna wentylacja płuc zmniejsza się o 60°/o do. 80-90 r.ż., pojemność życiowa płuc o 45%, natomiast praca serca znacznie dłużej pozostaje dość sprawna, bo w tymże czasie spada jedynie o 30%, ograniczając w podobnym stopniu zdolność człowieka do wysiłków fizycznych (rys. 11.40). O ile krew 20-letniego człowieka jest w stanie w ciągu minuty pobrać z płuc i przetransportować do tkanek 4 litry tlenu, o tyle w wieku 75 lat już tylko 1,5 litra, co o 60% ogranicza jego wydolność roboczą. Starszy człowiek wymaga więc częstszych przerw w pracy oraz może podołać czynnościom o mniejszym koszcie energetycznym, nawet zautomatyzowanym, tj. dobrze mu znanym i pozwalającym na ruchy maksymalnie ekonomiczne.

Czytaj całość

Żółtaczka zakaźna, czyli nagminne zapalenie wątroby

Jest to także choroba wirusowa i zakażenie może następować na drodze kropelkowej, jelitowej, a także poprzez wszczepienie pozajelitowe bezpośrednio do krwiobiegu. Ta ostatnia forma zakażenia najczęściej jest skutkiem dokonywania iniekcji igłami niedostatecznie sterylizowanymi. Wirus żółtaczki jest bardzo odporny na działanie środków fizycznych i zwykłe wygotowywanie strzykawek i igieł nie jest wystarczające. Najbezpieczniej jest stosować igły i strzykawki jednorazowego użytku, a w wypadku tradycyjnych metod należy dokonywać sterylizacji szczególnie starannie i złożonymi metodami chemiczno-fizycznymi.

Czytaj całość

Zwiększona eko-sensytywność

Jeśli efekt ten, odniesiony do wysokości ciała, porównamy z efektem tendencji przemian (rys. 13.20), zauważymy, że nasilenie zmian w grupie dzieci obojga rodziców niskich, obojga średnich i obojga wysokich jest różne. W grupie dzieci obojga rodziców wysokich tendencja złotego środka obniży oczekiwany efekt, tendencja przemian zaś go podwyższy: doprowadzi to łącznie do stosunkowo niewielkich zmian. W grupie dzieci obojga średnio wysokich rodziców zaobserwuje się przesunięcie ku większej wysokości ciała, odpowiednie do siły tendencji przemian. W grupie dzieci obojga rodziców niskich wpływ tendencji przemian i złotego środka, wzajemnie się dodając, spowoduje największy przyrost wysokości ciała. Tak też w istocie przedstawia się efekt zmian w populacji – największy udział w zwiększaniu się wysokości ciała mają osoby niskie. .

Czytaj całość

TENDENCJA PRZEMIAN CZ. II

W ciągu ostatnich lat narasta także dymorfizm płciowy, który zresztą jest zazwyczaj większy w populacjach miejskich niż wiejskich – wiąże się bowiem ze zróżnicowaniem pracy zawodowej, funkcji pełnionych w domu itd. .

Czytaj całość

Sposoby zapobiegania zaburzeniom w rozwoju

Zaburzenia i wady spotykane u dzieci i młodzieży powstają w okresie rozwoju fizycznego, mają nierzadko tendencje do nasilania się w miarę wzrastania i wyraźny związek z warunkami życia i nauki dziecka. Zapewnienie dzieciom w czasie nauki w szkole i w domu warunków higienicznych, racjonalnego rozkładu pracy i wypoczynku z uwzględnieniem zabawy i ruchu w pomieszczeniu (np. stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych) oraz na powietrzu, pełnowartościowego odżywiania może w znacznym stopniu ograniczyć powstawanie i rozwój wad.

Czytaj całość

Śledzenie rozwoju dziecka na tle siatki eentylowej

Stosunek ten równy 100 lub wahający się od 95 do 105 jest prawidłowy: gdy jest mniejszy od 95, oznacza to niedowagę, gdy ponad 105 – nadwagę. Kanały rozwoju świadczą także o proporcji między wymiarami ciała. Jeżeli dziecko w danym wieku pod względem wszystkich badanych cech znajdzie się w tym samym kanale (np. wysokość w LP, ciężar w LP, obwód klatki piersiowej w LP, pojemność życiowa płuc w LP itd.), dowodzi to zachowania proporcji (LP-LP-LP-LP). Układ niezgodny natomiast wskazuje na odchylenia od proporcji. Na przykład układ N-LP- -P-LO świadczyłby o wysokości ciała w normie przy dysharmotnii wyrażającej się lekkim przyspieszeniem przyrostów ciężaru ciała, przy przyspieszeniu rozwoju obwodu klatki piersiowej i lekkim opóźnieniu rozwoju pojemności życiowej płuc. Chociaż więc wielkość dwu cech jest tu wyższa od normy, istniejąca dysharmonia skłania do poszukiwania przyczyn w zaburzeniu stosunków ze środowiskiem lub czynnikach chorobowych. Powinien to ustalić lekarz.

Czytaj całość

Samopoczucie człoweka

Coraz częściej każdy z obywateli w swym życiu powszednim styka się z ludźmi „dziwnymi” – innymi, wymagającymi niekiedy opieki, a zawsze życzliwej tolerancji. Wzrasta więc potrzeba lecznictwa psychiatrycznego. Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Liczbą uczniów szkół podstawowych wymagających opieki psychologicznej lub wprost psychiatrycznej w dużych miastach określa się oo najmniej na 15-30°/o. W każdej klasie znajdują się uczniowie wymagający pewnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Czasem zaburzenia zachowania są wyraźne i utrudniają pracę z uczniem, czy nawet pracę z całą klasą. Kiedy indziej są one dyskretne, niezauważalne, niekiedy jednak i one stanowią poważny problem. Nauczyciel jest tym, który na co dzień styka się z różnymi ludzkimi problemami i musi umieć w stosunku do dziecka właściwie postępować. Niekiedy może to być nawet ważniejsze niż pomoc psychologa i lekarza. Natomiast zły, nieodpowiedzialny nauczyciel może znacznie pogorszyć stan psychiczny ucznia, stać się nawet przyczyną dramatycznych decyzji, jak prób samobójczych czy przerwania nauki szkolnej itp.

Czytaj całość

Samobójstwa i samouszkodzenia

Problem samobójstw jest bardzo stary, jednak wśród dzieci i młodzieży stał się on istotny stosunkowo niedawno. Wnioski z badań nad przyczynami samobójstw {szczególnie wśród dzieci i młodzieży) w bardzo lapidarnym ujęciu można przedstawić następująco.

Czytaj całość